SAA_logobanner_rgb2
Kategórie
Nezaradené

Legislatívne zmeny

Od pondelka je možné pestovať domáce druhy RRD v ALS systéme na TTP, novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality, ostatné podľa očakávania, bez zmeny. Viac na 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/515/vyhlasene_znenie.html

 
Rovnako zmena nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/516/vyhlasene_znenie.html
Kategórie
Nezaradené

 Agrolesníctvo ako nástroj adaptácie na zmenu klímy II.

Slovenská agrolesnícka asociácia v piatok 16.6. usporiadala v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre konferenciu s názvom: Agrolesníctvo ako nástroj adaptácie na zmenu klímy.

Na konferencii odzneli príspevky, ktoré poukazovali na environmentálne, legislatívne a produkčné/ekonomické aspekty agrolesníctva. Hlavné diskusie sa sústredili na potenciál agrolesníctva kompenzovať emisie uhlíka, úspešné realizačné projekty a potrebu lepšej podpory štátu. Poľnohospodári sa podelili o svoje priame skúsenosti, ktoré poukazujú na vyššiu kvalitu plodín, stabilné výnosy, zníženie erózie a zlepšenie mikroklímy v dôsledku použitia agrolesníckych postupov.

Prednášajúci a ich témy:
I. BLOK

Anna Mária Mitrová: Agrolesníctvo ako adaptačné
opatrenie na dopady klimatickej zmeny

Martin Gálik: Význam stromov v krajine, príklady z praxe

Zlatica Muchová: ALS a pozemkové úpravy, prípadová
štúdia

Jakub Houška: Environmentální aspekty ALS

II. BLOK

Jaroslav Jankovič: Úvod do problematiky legislatívy ALS

Marián Glovaťák: Transformácia bielych plôch na produkčné ALS, príklady ALS ASYF

Ľuboš Molitoris: Aktuálne príležitosti pre rozvoj ALS na
Slovensku, kam agrolesníctvo smeruje?

Lýdia Frešová: Prvotné poznatky z Neprojektovej podpory
agrolesníctvo

III. BLOK

Ladislav Bakay: Produkčné stromy v ALS – pollarding

Milan Kotora: Orech čierny – nevyužité príležitosti

Jiří Michalisko: Kvantitatívna a kvalitatívna produkcia v
agrolesníckych systémoch