SAA_logobanner_rgb2

Udialo sa u nás...

Legislatívne zmeny

Od pondelka je možné pestovať domáce druhy RRD v ALS systéme na TTP, novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky

Ćítať ďalej »

Kto sme?

Sme prvou oficiálnou neštátnou organizáciou venujúcou sa problematike agrolesníctva na Slovensku. Občianske združenie vzniklo 25. 2. 2021 a bolo založené skupinou vedcov, poľnohospodárov, lesníkov a priaznivcov agrolesníctva. K jej cieľom patrí združovanie všetkých záujemcov o podporu a rozširovanie agrolesníckych systémov na Slovensku a zároveň pôsobiť ako relevantný partner pri riešení tejto problematiky na domácej úrovni pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvo životného prostredia. Okrem toho je hlavným cieľom aj zastupovanie Slovenska na medzinárdnej úrovni v rámci Európskej agrolesníckej federácie (EURAF).  

Aké sú naše ciele?

  • zabezpečovanie výmeny informácií a spolupráce medzi fyzickými a právnickými osobami využívajúcimi agrolesnícke systémy pri hospodárení na pôde.
  • vzdelávanie, výskum a inovácie v oblasti využívania agrolesníckych systémov pri zohľadnení environmentálnych, sociálnych a ekonomických benefitov agrolesníckych systémov s cieľom udržateľného hospodárenia na pôde a prenášanie týchto poznatkov do praxe.
  • osvetová, propagačná a poradenská činnosť v oblasti agrolesníctva pre odbornú i laickú verejnosť.
  • vydávanie periodických a neperiodických publikácií, organizovanie a zúčastňovanie sa na odborných konferenciách v danej problematike.
  • spolupráca s inými profesijnými vládnymi i nevládnymi organizáciami pri presadzovaní a podpore agrolesníckych postupov hospodárenia a zastávanie úlohy slovenskej pobočky EURAF (European Agroforestry Federation).
  • spolupráca pri tvorbe strategických dokumentov, definícií, zásad a rámcov pre agrolesnícke hodpodárenie na Slovensku a spolupodieľanie sa na vytváraní súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

„Spoločnosť rastie, keď starí ľudia sadia stromy, o ktorých vedia, že v ich tieni nikdy nebudú sedieť.“

grécke príslovie