SAA_logobanner_rgb2
Náš tím

Anna Mária Mitrová

Predsedníčka Slovenskej agrolesníckej asociácie & národná delegátka za Slovenskú republiku v EURAF – e,

,,Agrolesníctvo je našim dedičstvom a zároveň našou budúcnosťou, ak chceme zachovať to najcennejšie, čo máme – neobnoviteľné prírodné zdroje, teda aj pôdu. V dôsledku komplikovaných spoločensko-kultúrno-historických udalostí sme o úzky vzťah ku krajine, k jej citlivému obhospodarovaniu, takmer prišli. Nové generácie ho nutne potrebujú opätovne vybudovať, aby sme ako spoločnosť volili cestu udržateľného rastu, potravinovej bezpečnosti, zdravej a živej krajiny.”

Mail: annamaria.mitrova@gmail.com

Štefan Vozár

Podpredseda Slovenskej agrolesníckej asociácie

Agrolesníctvo je pomerne nový pojem aspoň v našej oblasti Slovenska. Prakticky ale ide o bežný systém poľnohospodárstva na Slovensku v podhorských a horských oblastiach, kde ľudia, ktorí hospodárili na malých výmerách boli nútení maximálne využívať svoje polia, aby zabezpečili dostatok obživy pre svoju rodinu, prípadne na predaj v najbližšom meste alebo svoje produkty vymieňali za iný tovar, ktorý potrebovali pre svoj život. Tak sa na jednej ploche pestovalo obilie, sadili ovocné stromy, kosila tráva a pásol dobytok. Tak to bolo aj tam odkiaľ pochádza a preto sa rozhodol okrem lesníckej kariéry, venovať aj agrolesníckym systémom.

Dávid Hančinský

Člen predsedníctva Slovenskej agrolesníckej asociácie

Rodinná tradícia ho priviedla k lesníctvu najprv študíjne a neskôr aj profesne. Lesník telom aj dušou si postupne našiel cestu k agrolesníctvu, ktoré je podľa jeho slov taktiež tradíciou našich predkov, no bohužiaľ sa nezachovalo tak, ako by sme si to priali. Agrolesníctvo vníma ako stmeľujúci prvok vidieckej krajiny, alternatívny systém hospodárenia, či investíciu do svojho majetku.

Mail: david.hancinsky@gmail.com

Ľuboš Molitoris

Člen predsedníctva Slovenskej agrolesníckej asociácie​

Ľuboš Molitoris (1983) od roku 2016 buduje a rozvíja malú biofarmu na princípoch regeneratívneho poľnohospodárstva, agrolesníctva a permakultúry. Takmer dekádu pracuje na projekte pestovania rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskych pozemkoch. Verí, že agrolesníctvo je jeden z mála spôsobov hospodárenia v krajine, ktorý môže zvrátiť klimatickú krízu. V asociácii sa venuje tvorbe, sledovaniu a pripomienkovaniu legislatívnych návrhov týkajúcich sa agrolesníckych systémov

Mail: molitorislubos@gmail.com

Ladislav Bakay

Subdelegát za Slovenskú republiku v EURAF – e

Ladislav Bakay (1983) je vysokoškolským pedagógom a výskumným pracovníkom na Ústave krajinnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a ekologickým aktivistom v OZ Jašterica Spoločnosť pre trvalo udržateľný rozvoj. Svoj výskum orientuje na stromy v mestskom prostredí a poľnohospodárskej krajine s dôrazom na predĺženie ich životnosti. V SAA je členom od 2022 lebo je presvedčený, že poľnohospodárska krajina potrebuje agrolesnícke systémy, aby mohla čeliť výzvam, ktoré nás očakávajú v blízkej budúcnosti.

Mail: lazlo.bakay@gmail.com 

Jaroslav Jankovič

vedecko-výskumný pracovník NLC, odborník na agrolesnícku legislatívu