SAA_logobanner_rgb2

Brožúrky SAA

Agrolesníctvo – Nedocenený poklad slovenského vidieka [PDF]

Dokument: Po stopách agrolesníctva

Odborné články

Pokiaľ hľadáte vedecky overené informácie, či už pre štúdie alebo školské práce, Európska komisia na svojich stránkach sprístupnila obsiahle informačné listy k jednotlivým praktikám, v rátane agrolesníctva Farming practices fiches: Agroforestry. Sú v angličtine a sú prehľadne odzrojované.

Užitočné odkazy

Príručky a metodiky: České agrolesnícke metodiky sú zatiaľ dve. Prvou je CERTIFIKOVANÁ METODIKA Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě.

V druhej, viac praktickej metodike: Doporučené postupy a komponenty agrolesnických systémů pro obnovu a posílení mimoprodukčních funkcí krajiny. Z obsahu zaujme najmä na strane 26 rozsiahla tabuľka druhov drevín vhodných pre ALS. Okrem stanovištných nárokov v nej nájdete aj možnosti produkčného využitia, vhodné dizajny a pod.

Příručka agrolesnictví je preklad britskej príručky do češtiny s modifikáciami pre naše podmienky. Táto príručka je skvelá pre všeobecný prehľad, venuje sa všetkým aspektom agrolesníctva a v prípadových štúdiách uvádza aj kvantifikáciu výsledkov z niekoľkých fariem.

Na Slovensku vyšla v roku 2023 Metodika pre Strategický Plán SPP 2023-2027 ktorá sa zameriava na agrolesníctvo hlavne po legislatívnej stránke