Čo je agrolesníctvo?

Agrolesníctvo predstavuje také systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na jednej ploche zámerne kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín (lesných a/alebo ovocných stromov a/alebo krov).

Agrolesníctvo = integrácia drevín s poľnohospodárskymi plodinami a/alebo hospodárskymi zvieratami, pri využití benefitov vyplývajúcich z ich vzájomných interakcií (ekonomických a ekologických).

Agrolesníctvo je návrat k používaniu zdravého sedliackeho rozumu a využívanie funkcií drevín pri hospodárení na pôde.

Agrolesníctvo je návrat drevín do poľnohospodárskych systémov – ako integrálnej súčasti hospodárenia

Aké sú naše ciele?

Agrolesníctvo je odpoveďou na dnešné aj budúce výzvy (nie len) agrárneho sektora. Narastajúce extrémy počasia ako sú sucho, prívalové dažde a s nimi spojená degradácia pôdy s následným poklesom poľnohospodárskych výnosov sú vážnym problémom, ktorý však dokážeme riešiť.

  • Trvalo udržateľné systémy hospodárenie v krajine.
  • Diverzifikované poľnohospodárske systémy sú prostriedkom na zníženie environmentálnych škôd spôsobených intenzívnym poľnohospodárstvom bez nutnosti zníženia produktivity.
  • Zvýšenie ekologickej stability krajiny.
  • Systém, ktorý posilňuje schopnosť pôdy prispôsobiť sa klimatickým zmenám, extrémnemu počasiu, suchu, záplavám.
  • Postupne zlepšuje kvalitu pôdy.
  • Agrolesníctvo je efektívnym adaptačným a mitigačným opatrením pre slovenskú krajinu

Staňte sa našim členom:

Zavádzanie agrolesníckych systémov hospodárenia na pôde je celosvetovo považované za jeden z najvýznamnejších nástrojov pri nevyhnutnej transformácii agrosektora smerom k dlhodobo udržateľnej produkcii zdravých potravín v podmienkach zmeny klímy. Tieto ciele chceme na Slovensku podporovať aj v rámci našej  asociácie.

Našou víziou je  vytvárať silné partnerstvá, preto budeme radi keď sa stanete našimi členmi alebo budeme spolupracovať vzájomne na konkrétnych projektoch.

Členstvo v združení vzniká na základe:

  1. a) prejavu vôle uchádzača o členstvo
  2. b) odporúčania minimálne dvoch členov združenia
  3. c) rozhodnutia Predsedníctva a potvrdenia rozhodnutia Predsedníctva Členskou schôdzou a zaplatením členského príspevku