EURAF

Slovenská agrolesnícka asociácia je tiež členom Európskej agrolesníckej federácie (EURAF)

Európska agrolesnícka federácia (EURAF) má za cieľ podporovať prijatie Agrolesníckych postupov (introdukcia stromov v rámci systémov poľnohospodárskej výroby). Bude pôsobiť na posilnenie informovanosti a povedomia odbornej i laickej verejnosti.

  • verejnosti, na podporu výučby a výskumu v agrolesníctve a na získavanie rozhodnutí
  • politiky, ktoré by mohli podporiť využívanie stromov na farmách v Európe.

Výsledkom bude:

  • propagácia agrolesníctva všetkými možnými komunikačnými prostriedkami  

  • organizácia kongresu, ktorý sa koná dvakrát za dva roky

  • pravidelné zasielanie elektronického newslettera všetkým členom

  • správa vyhradenej webovej stránky www.agroforestry.eu vybavenej funkciami, ktoré umožnia

  • zdieľanie informácií, vedeckých výsledkov a politických a regulačných otázok súvisiacich s agrolesníctvom

  • animácia v službách národných a európskych štruktúr umožňujúca výmenu

  • informácie o agrolesníctve v celej Európe, najmä prostredníctvom organizácie kongresov, sympózií a seminárov.